Simens AG

שותפות ריינדיר

מנהלי החברה:

איתי רוכמן  מנכ"ל

מוסמך במנהל עסקים במגמת ניהול פיננסי (MBA Financial Management) מאוניברסיטת תל-אביב ובוגר לימודי משפטים (LLB) ולימודי חשבונאות (BA) מאוניברסיטת תל אביב. הוסמך כרו"ח בישראל ובארה"ב. כיהן בעבר כסמנכ״ל הכספים בחברת אי.פי.אמ. באר טוביה וכרו״ח במשרדים קוסט פורר גבאי קסירר (E&Y Israel) וברייטמן אלמגור (Deloitte Israel).

משה קריגר משנה למנכ"ל

מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטה העברית (MBA) ובוגר לימודי משפטים מהאוניברסיטה העברית (LLB). שימש בעברו כעו״ד בכיר וחבר בצוות האנרגיה והתשתיות במשרד עורכי דין גורניצקי ושות׳. מומחה לפרויקטי IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיות.

 

מטרת החברה:

  • הגדרת מתחם, במרכז הארץ, בעל מאפיינים מיטביים ביותר לצורך הקמת תחנת כוח קונבנציונלית שתופעל בגז טבעי בהספק מותקן משמעותי, ואישור תכנית תשתיות לאומית שתאפשר הקמת תחנת כוח מכוחה – כל זאת במטרה לספק את צרכי הביקוש לחשמל במדינה.
  • שימוש בטכנולוגיה החדשה והמתקדמת בעולם – במטרה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות ולחסוך למשק הישראלי הוצאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה ביחס לתחנות הכוח הקיימות כיום.
  • הוזלת מחירי החשמל באמצעות הגדלת התחרות והקטנת הריכוזיות – החברה מביאה אל השוק שחקנים חדשים, שאין בבעלותם תחנות כוח נוספות בישראל.

חזון החברה:

  •  ״לייצר אנרגיה נקייה, יעילה וזולה, באזור בו קיים עיקר הביקוש ובהתאם לצורכי האנרגיה הגואים של מדינת ישראל״